Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Poměrně nový pojem ztížení společenského uplatnění (ZSU) se v posledních letech dostává více a více do povědomí občanů ČR. Nejde o nic jiného než o původně dobře známé trvalé následky v důsledku úrazu (může to být jak úraz pracovní, tak úraz z dopravní nehody, ale i následky z nemoci z povolání). Zjednodušeně – jakýkoliv úraz může (a nemusí) zanechat trvalé následky a lze je uplatnit z pojištění v rámci ztížení společenského uplatnění (ZSU). 

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – jak se počítá?

Co znamená ztížení společenské uplatnění?

Opět si vysvětlíme odborně, co se pod pojmem ztížení společenského uplatnění skrývá. Stejně jako bolestné jde o nemajetkovou újmu na zdraví, která je kompenzována finanční odměnou. Jde zpravidla o největší složku náhrady v procesu odškodnění úrazu, jednak po finanční stránce, ale i co do složitosti. Ztížení společenského uplatnění můžeme řešit nejdříve jeden rok po samotném úrazu, případně jeden rok od poslední operace. U některých úrazů můžeme najít i výjimku, kdy je lepší řešit ZSU později, jelikož rehabilitací se zdravotní stav výrazně zlepší (např. pokud se zraněný naučí znovu chodit). Výjimka může být i opačná, např. po amputaci můžeme vyhodnotit zdravotní stav dříve. 

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Po stránce obsahové je ztížení společenského uplatnění popsáno a ohodnoceno nejlépe znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, který vyhodnocuje, v jakých sférách života je zraněný omezen. Úraz může zanechat jednak následky fyzické (ztráta hybnosti, síly), psychické (trauma, deprese), sociální (komunikace s okolím), omezení funkce sebeobsluhy a mobility. 

Jak se ZSU počítá? 

Stejně jako je tomu u bolestného, ztížení společenského uplatnění se počítá dle tabulek s přiřazeným bodovým ohodnocením. Rozlišujeme zde dvě metody vyhodnocení:

  1. Dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. – v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání 
  2. Metodika Nejvyššího soudu – v případě ZSU z dopravní nehody, úrazu při organizovaném sportu, úrazu na veřejné komunikaci. Tuto metodu můžeme použít také v případě zvlášť závažného pracovního úrazu při kterém došlo k pochybení zaměstnavatele či spolupracujících zaměstnanců, ovšem pouze v případě, pokud to bude pro zraněného výhodné.

Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění – příklad

Pro lepší vysvětlení zde použijeme smyšlený případ zaměstnance ve výrobě, který utrpěl otevřenou zlomeninu předloktí. Zlomenina se zhojila v dobrém postavení, nicméně došlo k fyzickému oslabení předloktí a omezení hybnosti v zápěstí, zraněný nemůže plně sportovat jako před úrazem, pociťuje změny počasí v kosti a jizvách. 

Dle hodnocení pomocí metody z tabulek Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. by našemu zaměstnanci náleželo 400 b. za omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně. Nic jiného tato metoda nezohledňuje, jelikož jde o pracovní úraz. Za předpokladu, že se stal úraz v roce 2022, by klientovi náležela odměna ve výši necelých 160.000,- Kč.

Pokud vezmeme v potaz, že u tohoto případu došlo k pochybení spolupracujících osob, můžeme pracovní úraz posoudit i dle Metodiky Nejvyššího soudu. Zde se programem vyhodnotí všechny segmenty života, do kterých zranění zasahuje (např. pán nemůže hrát tenis, jezdit na kole, může velmi omezeně řídit auto). Dle cílených otázek položených znalcem program vyhodnotil, že zaměstnanec je z pohledu společenského uplatnění omezen o 3,5 %. Zde nevycházíme přesně z průměrné mzdy, nýbrž z jeho 400násobku (tedy z 15 943 200,- pro rok 2022). Zaměstnanci by dle Metodiky Nejvyššího soudu náležela odměna 558.012,- Kč. 

V tomto případě je pro klienta výhodnější uplatnit u zaměstnavatele posudek dle Metodiky Nejvyššího soudu. Bohužel ne vždy je pojišťovna ochotná přistoupit na navýšení pojistného plnění bez připomínek a řízení se tak může protáhnout. Vždy záleží také na vztahu mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem. 

Novelizace hodnocení ZSU

Důležitým milníkem v hodnocení ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů či nemocí z povolání je novela Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., která upravuje hodnotu jednoho bodu z 250 Kč na 370 Kč (v případě, že úraz se stal v roce 2022). Resp. zvýšení hodnoty bodu by mělo odpovídat 1 % průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém vznikl samotný úraz. ZSU u pracovních úrazů je nyní stejně hodnocené, jako úraz z dopravní nehody, kde hodnota jednoho bodu odpovídá rovněž 1 % průměrné mzdy. Novela vstoupila v platnost 1. 1. 2023 a lze jej uplatnit i zpětně u případů, ve kterých ještě nebylo o ZSU rozhodnuto. Navýšení bodového ohodnocení platí i pro bolestné, jak je popsáno v předchozím článku zde.

Štítky: , ,