Poškozený má nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění v případě škody na zdraví a to za prokazatelně nepříznivé následky, které trvale a výrazně ztěžují poškozenému uplatnění v osobním životě či v jiných sférách jeho života nebo při výkonu pracovní činnosti. Smyslem této náhrady je zmírnit utrpěnou újmu v životě poškozeného. Náhrada se poskytuje zpravidla jednorázově a v penězích.  Jde o nárok osobní povahy a je vždy vázán na konkrétní osobu poškozeného.

V případě uplatnění nároku na ztížení společenského uplatnění je nutné vypracovat znalecký posudek, který určí o kolik procent se snížila možnost společenského uplatnění.

Výše odškodnění za ztížení společenského uplatnění se dle ustanovení  § 2958  NOZ   ponechává na úvaze soudu podle okolností případu, nicméně v zájmu jednotné rozhodovací praxe se určuje na základě metodiky nejvyššího soudu, kterou naleznete zde.

Odlišná je situace u pracovních úrazů a nemocí z povolání, kdy je nutné vycházet z úpravy obsažené v zákoníku práce a v nařízení vlády č. 276/2015.  Při pracovních úrazech a nemoci z povolání činí hodnota jednoho bodu částku 250 Kč. Tato částka je pevně daná a není závislá na průměrné mzdě.

Tipy na zajímavé články v blogu – ztížení společenského uplatnění