Bolestné je náhrada nemajetkové újmy na zdraví a poskytuje se v penězích.  Smyslem náhrady za bolest (tedy stavu spočívajícím v tělesném i duševním utrpení) je vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou.

bolestné

Výše bolestného dle ustanovení  § 2958  NOZ  je ponechána na úvaze soudu podle okolností případu, nicméně v zájmu jednotné rozhodovací praxe se výše bolestného zpravidla určuje na základě dvou metodik, záleží na původu vašeho úrazu. Např. dopravní nehody posuzujeme dle metodiky nejvyššího soudu. Hodnota jednotlivého bodu činí 1% z průměrné měsíční mzdy, která se pohybovala koncem roku předcházejícímu roku ve kterém se úraz stal. Tedy, pokud se vám stala dopravní nehoda v roce 2023, bude vás zajímat průměrná měsíční mzda za 3. kvartál roku 2022. Při této výši průměrné mzdy tedy bude hodnota jednoho bodu činit částku 399 Kč.

Odlišná je situace u pracovních úrazů a nemocí z povolání, kdy je nutné vycházet z úpravy obsažené v zákoníku práce a v nařízení vlády č. 276/2015. Do konce roku 2022 činila hodnota jednoho bodu částka 250 Kč.  Od 1. 1. 2023 vzešla v platnosti novelizace zákona, která upravuje hodnotu jednoho bodu na částku jako u dopravních nehod, tedy 1 % z průměrné měsíční mzdy roku předcházejícímu, ve kterým se úraz stal. Odlišná je tedy pouze metodika, kterou se úraz hodnotí. 

Přesnou výši bolestného je možné hodnotit až v okamžiku ustálení bolesti, tedy v okamžiku kdy lze z medicínského hlediska předpokládat, že již nebude docházet k dalšímu zhoršování stavu pacienta.

Nezbytným předpokladem pro možnost uplatnění nároku na bolestné pro rok 2023/2024 je vydání lékařského posudku o ohodnocení bolestného, který vám rádi necháme zpracovat naším posudkovým lékařem.

Tipy na zajímavé články v blogu – bolestné