Zaměstnavatel je při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání povinen uhradit zaměstnanci veškerou ztrátu na výdělku, která zaměstnanci vznikla, tedy např. i příjmy od jiného zaměstnavatele, příjmy z podnikání atd. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci platit ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně, pokud se nedohodne se zaměstnancem jinak, což vyplývá z ustanovení § 382 odst. 2 zákoníku práce.

náhrada ztráty na výdělku

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu PN (pracovní neschopnosti) přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu. Průměrný výdělek se vypočítá z tzv. rozhodného období tedy z posledního ukončeného kalendářní čtvrtletí před úrazem nebo předchozího kalendářního roku, podle toho, co je pro zaměstnance výhodnější.

Na náhradu má zaměstnanec nárok i za první 3 dny pracovní neschopnosti. Zjednodušeně řečeno:

Ztráta na výdělku  =  průměrný hrubý výdělek  –  nemocenské

Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší také zaměstnanci i při jeho další pracovní neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.