Nejčastější pracovní úrazy a jak jim předcházet

Vznik pracovních úrazů je bohužel stále velmi častý ve většině odvětví průmyslu i služeb. Každý rok dojde k tisícům úrazů, které mohou mít závažné následky pro zaměstnance i zaměstnavatele. Mezi nejčastější pracovní úrazy patří pády, řezná zranění, popáleniny, poranění způsobená těžkými předměty nebo pracovními stroji a zařízeními, a také úrazy zapříčiněné nebezpečnými chemickými látkami.

V tomto článku vám tyto nejčastější pracovní úrazy představíme, a nastíníme i možnosti prevence před nimi. Ze zkušeností spolupráce s našimi klienty, kterým se pracovní úraz stal, víme, že je důležité se jim v prvé řadě snažit předcházet.

Nejčastější pracovní úrazy

Pád z výšky

Pády jsou nepříjemné a velmi nevyzpytatelné pracovní úrazy s různou mírou závažnosti. Mohou být způsobeny špatným stavem pochozí plochy (lešení, stavba spod.), nedostatečným osvětlením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů.

K pádům z výšky dochází nejčastěji ve stavebnictví (pád ze střechy, z budovy, ze žebříku apod.), ale stát se může téměř kdekoliv.

Mezi nejčastější opatření k prevenci pádů z výšky patří:

 • Instalace zábran a ochranných sítí nebo zábradlí na nebezpečných místech
 • Používání ochranných lan a přileb při práci ve výškách
 • Zajištění správného a bezpečného stavu pracovních ploch a schodišť
 • Školení zaměstnanců v oblasti bezpečné práce ve výškách a správného používání ochranných prostředků
 • Pravidelná údržba pracovních prostředků a zařízení, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a spolehlivost

I přes všechna uvedená opatření by zaměstnavatelé měli pravidelně provádět inspekce pracovních ploch, schodišť, zábran a ochranných prostředků a zajistit jejich bezchybný stav. Zaměstnanci by na druhé straně měli být pečliví a dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a postupy při práci ve výškách. Měli by se také aktivně zapojit do bezpečnostního školení a dbát na správné používání ochranných prostředků. Pokud by zaměstnanec zjistil nějaké nebezpečí nebo nedostatečné zabezpečení pracovních prostor, měl by okamžitě informovat svého nadřízeného.

Pořezání

Řezná a bodná zranění jsou dalším častým problémem, který může nastat například při manipulaci s ostrými nástroji nebo při nedostatečné ochraně proti řezným zraněním. Abychom minimalizovali riziko pořezání v zaměstnání, je důležité dodržovat všechna preventivní opatření a postupy.

Mezi nejčastější opatření k prevenci pořezání v zaměstnání patří:

 • Používání ochranných rukavic při manipulaci s ostrými nástroji nebo materiály
 • Správné uskladnění a manipulace s ostrými předměty a materiály
 • Školení zaměstnanců v oblasti bezpečné práce s ostrými nástroji a materiály
 • Zajištění správného a bezpečného stavu pracovních prostředků a zařízení

Popálení

Popáleniny stejně jako pády z výšky mohou mít velmi vážné následky pro postiženého. Popáleniny vyvolá kontakt s horkými povrchy, otevřeným ohněm, chemikáliemi nebo elektrickým proudem. Nejenže mohou být velmi bolestivé, ale mohou také způsobit trvalé poškození kůže nebo dokonce smrt. Proto je důležité věnovat pozornost prevenci popálenin a ochraně zaměstnanců ve všech rizikových pracovištích.

Mezi nejčastější opatření k prevenci popálení v zaměstnání patří:

 • Poskytnutí odpovídajícího školení zaměstnancům – každý pracovník by měl být seznámen s riziky spojenými s jejich pracovním prostředím a naučit se správně pracovat s horkými povrchy, chemikáliemi nebo elektrickými zařízeními
 • Kromě toho by měli být pracovníci vybaveni ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice, ochranné brýle nebo pláště, které jim pomohou minimalizovat riziko popálenin
 • Důležitým prvkem prevence popálenin je také udržování bezpečné pracovního prostředí
 • Zaměstnavatel by měl zajistit, aby byly všechny horké povrchy označeny, aby bylo minimalizováno riziko náhodného kontaktu s nimi
 • Stejně tak by měly být chemikálie a elektrická zařízení správně uloženy a označeny, aby se minimalizovalo riziko úrazů spojených s jejich manipulací

Pokud již dojde k popálenině, je důležité poskytnout postiženému okamžitou první pomoc. Lehčí typy popálenin by měly být chlazeny studenou vodou po dobu nejméně 20 minut, aby se minimalizovalo poškození kůže. U těžších forem popálení by měl být postižený co nejdříve převezen k lékaři.

Zranění těžkým předmětem

Poranění způsobená těžkými předměty jsou často zapříčiněna špatným uskladněním materiálů nebo nedostatečným zabezpečením pracovního prostoru. Pád těžkého předmětu jako je stavební materiál, přístroj, těžká krabice apod. na hlavu může způsobit velmi vážné zranění – otřes mozku, pohmožděniny nebo zlomeniny.

Mezi nejčastější opatření k prevenci zranění těžkým předmětem v zaměstnání patří:

 • Správná logistická opatření při manipulaci s těžkými předměty
 • Přehlednost umístění těchto předmětů a jejich snadná dostupnost pro zaměstnance
 • Proškolení zaměstnanců v jakých situacích mohou s těžkými předměty nakládat sami, a v jakých jsou povinni zařídit si dopomoc

Zranění způsobená pracovními stroji

Zranění způsobená pracovními stroji a zařízeními jsou často spojena s nedodržováním bezpečnostních předpisů, nedostatečným školením zaměstnanců nebo špatným technickým stavem zařízení.

Mohou být také způsobeny neopatrným zacházením s nástroji, nedostatečnou ochranou nebo chybami při práci. Tyto úrazy mohou zahrnovat řezy, bodnutí, otřesy, zhmoždění nebo dokonce amputace prstů.

Proto je důležité věnovat pozornost prevenci zranění z pracovních nástrojů a ochraně pracovníků:

 • Každý zaměstnanec by měl být seznámen s bezpečným používáním nástrojů, správnou technikou práce a ochrannými opatřeními
 • Každý nástroj má svá specifická rizika a zaměstnanci by měli být vybaveni znalostmi, jak se jim vyhnout
 • Správná údržba a kontrola pracovních nástrojů – nástroje by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zajistilo, že jsou v dobrém stavu a bezpečné k použití. Ostré či poškozené části nástrojů by měly být okamžitě opraveny nebo vyměněny, aby se předešlo možným úrazům.
 • Zajištění povinných zákonných revizí a osvědčení by mělo být samozřejmostí
 • Zaměstnanci by měli být vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami, jako jsou rukavice, ochranné brýle, náustky nebo helmy, které je ochrání před možnými úrazy

V případě zranění je důležité poskytnout postiženému okamžitou první pomoc. Postižená oblast by měla být ošetřena, dezinfikována a pokryta sterilním obvazem. Postižený by měl být co nejdříve převezen k lékaři, aby byla zajištěna adekvátní léčba.

Zranění po kontaktu s chemickými látkami

Posledním častým typem pracovních úrazů jsou úrazy způsobené nebezpečnými chemickými látkami, které mohou mít vážné následky nejen pro zaměstnance, ale i pro životní prostředí. Proto je důležité dodržovat veškeré bezpečnostní opatření při práci s chemickými látkami a dbát na správné skladování a manipulaci s nimi.

Kontakt s nebezpečnými chemikáliemi může způsobit popáleniny, podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest, nebo dokonce otravu.

Proto je důležité věnovat pozornost prevenci zranění z chemických látek a ochraně zaměstnanců:

 • Každý pracovník by měl být seznámen s nebezpečím spojeným s manipulací s chemikáliemi, naučit se správně používat ochranné pomůcky a dodržovat bezpečnostní postupy
 • Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby pracovníci byli informováni o rizicích a měli k dispozici potřebné prostředky k ochraně
 • Dalším důležitým prvkem prevence je správné skladování a manipulace s chemickými látkami. Chemikálie by měly být uloženy v bezpečných a označených nádobách, měly by být odděleny od potravin a jiných materiálů, které by mohly být kontaminovány.
 • Manipulace s chemikáliemi by měla probíhat v dobře větraných prostorách a pracovníci by měli nosit ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátory. Ochranné pomůcky by měly být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměněny, aby byla zajištěna jejich účinnost.

Pokud již dojde ke zranění, postižená oblast by měla být omyta čistou vodou nebo opláchnuta, a postižený by měl být co nejdříve převezen k lékaři.


Aby se pracovní úrazy minimalizovaly, je důležité, aby zaměstnavatelé dbali na dodržování bezpečnostních předpisů a poskytovali zaměstnancům dostatečné školení a ochranné pomůcky. Zaměstnanci naopak musí dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a hlásit veškeré nebezpečné situace svému nadřízenému. Celkově je důležité si uvědomit, že prevence pracovních úrazů je klíčová pro bezpečnost a zdraví v pracovním prostředí. Každý zaměstnanec by měl mít právo na bezpečnou pracovní prostředí a je na zaměstnavatelích i zaměstnancích, aby se společně podíleli na minimalizaci rizika pracovních úrazů.

Stal se vám pracovní úraz? Pomůžeme vám s odškodněním!

Kontaktujte nás a sdělte nám váš problém. Poradíme vám, zda lze váš úraz považovat za pracovní i ve vašem případě. Případně vám můžeme pomoci s celým procesem vyřízení odškodnění.

Štítky: , ,